Voorwaarden Echoburo Stiens

Echoburo Stiens hanteert de onderstaande voorwaarden bij haar werkzaamheden.
Van cliënten wordt verwacht dat ze kennis hebben genomen van en akkoord gaan met onderstaande bepalingen:

  • Cliënte is door de verloskundige of huisarts geinformeerd en gecounseld over de mogelijkheden en onmogelijkheden van prenatale screening
  • Cliënte heeft de website gelezen
  • Cliënte weet dat niet alle bestaande  afwijkingen gevonden worden bij dit onderzoek
  • Cliënte is er van op de hoogte dat onder sommige omstandigheden (b.v. door een ongunstige ligging van de baby of een dikkere buikwand van de moeder) niet alles goed in beeld gebracht kan worden.
  • Cliënte geeft toestemming om de bevindingen te gebruiken voor regionale en landelijke evaluatiedoeleinden en kwaliteitscontrole, met in acht neming van de privacy regelgeving.
  • Cliënte geeft toestemming voor het opvragen van relevante informatie bij de verloskundig hulpverlener na de geboorte van het kind, ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van het echo-onderzoek.
  • Ondanks tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek is nooit aangetoond dat het ultrageluid waardoor het echobeeld tot stand komt schadelijke effecten heeft voor moeder of baby. Echoburo Stiens neemt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele directe dan wel indirecte schadelijke effecten op lange termijn
  • Echoburo Stiens kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade en/of letsel berokkend aan cliënten of derden, door welke oorzaak dan ook. Tevens aanvaard Echoburo Stiens geen aansprakelijkheid voor de door cliënt gemaakte kosten of vergoedingen anderszins.
  • Echoburo Stiens kan nooit aansprakelijk worden gesteld op achteraf gebleken afwijkingen van de ongeborenen. (zie artikel 2)
  • Zonder schriftelijke toestemming van Echoburo Stiens is het geheel of gedeeltelijk overnemen van het beeld- en tekstmateriaal uitdrukkelijk verboden. Echoburo Stiens zal zonder toestemming van de cliënt geen informatie of beeldmateriaal ter beschikking stellen aan derden.

Heb je vragen over onze voorwaarden? Stuur ons een e-mail om in contact te komen